สมัครสมาชิกแบบองค์กร

ประโยชน์

  • เข้าถึง หน้าสินค้าสำหรับสมาชิก
  • ได้รับ Coupon ส่วนลด สำหรับสมาชิกองค์กร
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะ สำหรับสมาชิกแบบองค์กรแต่ละราย แบบ Exclusive
  • มีCredit ตาม เงื่อนไขสมาชิกแบบองค์กร

  เอกสารที่จำเป็น / Required document
  1. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / Company Certification Document (Updated not over 3 months)
  2. ภ.พ. 20 / PP20