แจ้งชำระเงิน Payment Notice

    Note:

    Normally, you should receive confirmation message within 3 operation days because we don't gather above information as we use it once then feel free to re-submitted if you may need.
    ปกติคุณควรได้รับการตอบกลับใน 3 วันทำการ เพราะว่าเราไม่เก็บข้อมูลข้างต้นของคุณไว้ในระบบโดยเราใช้มันเพื่อแจ้งให้คุณเพียงครั้งเดียว หากคุณไม่ได้รับข้อมูลยืนยัน คุณสามารถส่งใหม่ได้